Нүүр хуудас Бүтээлүүд

Бүтээлүүд


УЛСЫН МЭРЭГЖЛИЙН ӨВЧИН СУДЛАЛ, ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨР МАГАДЛАЛЫН ТӨВИЙН ЗӨВЛӨХ ЭМЧ, АНАГААХ УХААНЫ ДОКТОР (Ph.D) ЯДАМЫН МӨНХЧУЛУУНЫ ЭРДЭМ СУДЛАЛЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

 • Антрако- силикоз

  “Антрако- силикоз өвчний I үеийн клиник физиологийн шинжилгээний үнэлгээ”. Монголын эмч нарын онол практикийн хурлын материал, Х38, УБ.

 • Антрако- силикоз

  “Антрако- силикозийн эхний үеийн клиник физиологийн үзүүлэлтүүдийн илрэл”. Монголын эмч нарын 3- р их хурлын материал, УБ.

 • БНМАУ-ын ШУА- ийн мэдээ

  “Уушги тоостох өвчний рентген шинжийн сэжигтэй уурхайчдын гадаад амьсгалын байдал”. “БНМАУ-ын ШУА- ийн мэдээ” сэтгүүл, №3, Х64, УБ.

 • БНМАУ-ын ШУА-ийн мэдээ

  “Нүүрс–цахиурын өвчний эхний үеийн клиник-физиологийн шинжилгээний ач холбогдол”. “БНМАУ-ын ШУА-ийн мэдээ”.сэтгүүл, №3, Х64, УБ.

 • "Эрүүл мэнд" сэтгүүл № 2

  “Уушги тоостох өвчний рентген оношлолт”. “Эрүүл мэнд”.сэтгүүл, № 2, УБ.

 • "Эрүүл мэнд" сэтгүүл № 4

  “Уушги тоостох өвчний рентген оношлолт”. “Эрүүл мэнд” сэтгүүл, №4, 10.66, УБ.

 • “Монгол Анагаах Ухаан” сэтгүүл

  “Антрако-силикозын рентген шинж илрээгүй уурхайчдын гадаад амьсгалын байдал”. “Монгол Анагаах Ухаан” сэтгүүл, 10.14, УБ.

 • “Эрүүл мэнд” сэтгүүл №1

  “Уушги тоостох өвчний рентген оношлолт”. “Эрүүл мэнд” сэтгүүл, №1,10.34, УБ.

 • “Эрүүл мэнд” сэтгүүл №3

  ““Уушги тоостох өвчний рентген оношлолт”. “Эрүүл мэнд”. сэтгүүл, №2, 10.33, УБ.

 • Налайхын нүүрсний уурхай

  “Налайхын нүүрсний уурхайн ажиллагсдын уушги тоостох өвчний эхний үеийн клиник-функционал илрэлийн байдал”. УБ.

 • 1990-2005 оны ХЧТАӨ-ийн прогноз

  “БНМАУ-ын УАА-н салбарт ажиллагсдын 1990-2005 оны ХЧТАӨ-ийн прогноз”. ЗХУ-ын хамтын бүтээлээр хэвлэгдсэн.

 • Материал

  “Уушги тоостох өвчинтэй хүмүүсийн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлал, хөдөлмөр зохицуулалтын асуудал”. Олон улсын тахир дутуу хүмүүсийн жилд зориулсан онол практикийн хурлын материал, 10.69–74, УБ.

 • Онол практикийн хурал

  “Эрүүлийг хамгаалах системд ажиллагсдын ХЧТА- ын байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай”. “Ажилчин, албан хаагчдын ХЧТАӨ-ийг бууруулахын нийгэм, эдийн засгийн ач холбогдол сэдэвт онол практикийн хурал”, УБ.

 • Kyoto International Conference Hall

  “Clinical and X-ray characterization of dust pathology in miners of bench mine in Mongolia”, D. Lkhamsuren, G. Olzuuchulga, Y. Munkhchuluun. “The Ninth International Conference on Occupational Respiratory Diseases”. Kyoto International Conference Hall, Kyoto, Japan.

 • Уулын баяжуулах “Эрдэнэт

  “Уулын баяжуулах “Эрдэнэт” үйлдвэрийн хөдөлмөрийн нөхцөл, ажилчдын мэргэжлийн өвчлөл”. УБ. /Д. Болдмаагийн хамт/

 • Хурлын илтгэлийн хураангуй

  “Монгол улсын хүн амын хөдөлмөрийн чадвар удаанаар алдалтын байдал, түүнийг бууруулах талаар цаашид зохиох ажлын үндсэн чиглэл” “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн тулгамдсан асуудал ” сэдэвт онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй. УБ.

 • Бага хурлын материал

  “Багануур ХК-ийн хөдөлмөрийн нөхцөл, ажиллагсдын өвчлөл, хөдөлмөрийн чадвар алдалт, урьдчилан сэргийлэлтийн асуудал”. “Уурхайчны өвчлөл, хөдөлмөрийн чадвар алдалт, урьдчилан сэргийлэлтийн асуудал” нүүрсний салбарын 80 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын материал. УБ. Багануур дүүрэг. /Эмч О.Янжмаагийн хамт/

 • Бага хурлын материал

  “Уул уурхайн салбарын ажиллагсдын хөдөлмөрийн нөхцөл, мэргэжлийн өвчлөлийн асуудал". “Уурхайчны өвчлөл, хөдөлмөрийн чадвар алдалт, урьдчилан сэргийлэлтийн асуудал” нүүрсний салбарын 80 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын материал. УБ. Багануур дүүрэг. /Л. Оюунтогос, Ч. Цолмон, Ц. Тажаа нарын хамт/

 • Бага хурлын материал

  “Багануурын нүүрсний уурхайн эрүүл мэндийн нөлөөлөлийн үнэлгээ”. “Уурхайчны өвчлөл, хөдөлмөрийн чадвар алдалт, урьдчилан сэргийлэлтийн асуудал” нүүрсний салбарын 80 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын материал. УБ. Багануур дүүрэг. /Л. Оюунтогос, Ч. Цолмон, В. Дэлгэрмаа, Ө. Даваажав нарын хамт/

 • “Шивээ овоо” ХК-ийн ажиллагсдын өвчлөл, хөдөлмөрийн чадвар алдалт, урьдчилан сэргийлэлтийн асуудал”. “Уурхайчны өвчлөл, хөдөлмөрийн чадвар алдалт, урьдчилан сэргийлэлтийн асуудал” нүүрсний салбарын 80 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын материал. УБ. Багануур дүүрэг. /Я. Оюуны хамт/

  Зөвлөх эмч Я. Мөнхчулуун нь өмнө дурьдсан эрдэм судлалын ажлын зэрэгцээ:
 • Мэргэжлийн шалтгаант уушиг тоостох өвчний ариун цэвэр, техникийн урьдчилан сэргийлэлт;
 • Бионик анагаах ухаанд; •Нохойн хушууны эмчилгээний тухай;
 • Мэргэжлийн тохироо;
 • Мэргэжлийн өвчний өвчлөлийн байдал, урьдчилан сэргийлэлт зэрэг олон /20-иод/ өгүүлэл бичиж, “Монголын Үйлдвэрчний эвлэл” сэтгүүл, “Үнэн”, “Хөдөлмөр”, “Ардын эрх” зэрэг сонинуудад нийтлүүлжээ.